بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

شهرآرا ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

 بیست و دومین جلسه عل بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدسنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


نظری وجود ندارد!