بازدید علی اکبر صالحی و رئیس شورای شهر از دبیرستان انرژی اتمی مشهد

نیما نجف زاده ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

 بازدید علی اکبر صالحی و محمدرضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد از دبیرستان انرژی اتمی مشهد


نظری وجود ندارد!