"سوت" کور

داوود بهگام ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان  اسفند ماه 1313 تأسیس شده اما کارخانه آن سال 1316 به بهره برداری رسید. این کارخانه سال های سال یکی از مهمترین مراکز کارگری مشهد شناخته می شد. سوت شروع  و اتمام کار این کارخانه پس از نقارخانه حرم مطهر معروفترین موسیقی درون شهری مشهد در دهه های 20تا 60 بود. کارخانه نخریسی از سوی آستان قدس که به تدریج تمامی سهام آن را در اختیار گرفته بود در سال 1383 به منظور توسعه و افزایش ظرفیت به کیلومتر 17 جاده نیشابور –مشهد –جنب شهرک صنعتی خیام  منتقل شد. اکنون بناهای باقیمانده  از کارخانه نخریسی در حالی که سر در ورودی آن ثبت ملی شده به عنوان انبار مورد استفاده قرار می گیرند و هر از چندگاهی نمایشگاه فصلی در محوطه های باز آن برگزار می شود.


نظری وجود ندارد!