رنج سلاخی

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

بوی شور خون تمام فضای سالن را فرا گرفته است. «خصلت خون همین است. شور و داغ و جهنده... . » 

کار غسال ها و سلاخ ها، دائم العمر سخت است. سختی دائم این شغل ها بر می گردد به شرایط کاری آنان. یک غسال تا پایان عمر کاری اش با جنازه سروکار دارد، یک سلاخ هم تا پایان کار با خون و کشتار درگیر است.


نظری وجود ندارد!